Regulamin Targów oraz Regulamin Wyborów Miss i Mister FIT

REGULAMIN WYSTAWCY DNI FIT&BEAUTY

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem.

2. Warunki udziału w targach „Dni FIT&BEAUTY”

2.1. Wystawcą może być osoba prawna lub fizyczna, prezentująca ofertę zaakceptowaną przez firmę Lifestylecoach Sp. z o.o. (nazywaną w dalszej części Organizatorem)

2.2. Do zawarcia umowy między Organizatorem a Wystawcą dochodzi po podpisaniu i przesłaniu pocztą / faxem lub e-mailem przez Wystawcę formularzy zgłoszeniowych / zamówienia przygotowanych przez Organizatora i potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa przez Organizatora drogą pocztową, faxem lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa, następuje w terminie 5 dni od daty doręczenia zgłoszenia podpisanego przez Wystawcę. Wystawca jest zobowiązany, w zależności od formy prowadzonej działalności, przedstawić aktualny wypis z KRS lub odpowiedni dokument z ewidencji działalności gospodarczej niezbędny do wystawienia faktury.

2.3. Wystawca może utracić prawo do udziału w targach z chwilą:

a) niezapłacenia należności za uczestnictwo w terminie określonym na druku zgłoszeniowym

b) nieprzestrzegania przepisów regulaminu

W powyższych przypadkach – jeżeli Organizator korzysta z powyższego uprawnienia, składa Wystawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i ma prawo domagać się od Wystawcy uiszczenia wszelkich należności z tytułu udziału w targach lub odszkodowania.

2.4. Organizator może odmówić potwierdzenia zgłoszenia bez podania przyczyn. W takim wypadku pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadamia zgłaszającego o odmowie w terminie 5 dni od daty doręczenia zgłoszenia.

2.5. W razie odmowy potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora, zgłaszającemu przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot. Nie przysługują natomiast inne roszczenia z tego tytułu.

3. Warunki i terminy płatności

3.1. Wysokość opłat za udział w poszczególnych imprezach oraz dodatkowe działania promocyjne określa Organizator. Opłaty obejmują bezzwrotną opłatę rejestracyjną oraz za zamówienia dokonane na formularzach zgłoszeniowych i dotyczą okresu przygotowania, trwania i likwidacji imprezy.

3.2. Opłaty należy wnieść w pełnej wysokości wraz z zamówieniami przestrzeni wystawienniczej, wyposażenia i usług, a do dokumentów należy dołączyć kserokopię potwierdzenia wpłaty. Po podpisaniu formularzy zgłoszeniowych istnieje również możliwość regulowania należności w – ratach według poniższych zasad:

– pełna bezzwrotna opłata rejestracyjna brutto uiszczona w terminie do dwóch tygodni od momentu podpisania zamówienia (warunek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa i przydziału oraz rezerwacji powierzchni na stoisko)

– druga rata należności wraz z podatkiem VAT (wchodząca w skład pełnej opłaty za udział w „Dniach FIT&BEAUTY”) – bezzwrotna

– pozostała część należności wraz z podatkiem VAT przed objęciem stoiska targowego lub po zakończeniu wydarzenia (według ustaleń przyjętych i zaakceptowanych przez Wystawcę oraz Organizatora i potwierdzonych w podpisanym zamówieniu)

4. Rezygnacja z uczestnictwa w targach „Dni FIT&BEAUTY”

4.1. W przypadku rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa w targach w terminie dłuższym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia, Organizator ma prawo obciążyć Wystawcę opłatą w wysokości 50 proc. kwoty ustalonej przez strony i widniejącej na zamówieniu potwierdzającym uczestnictwo Wystawcy w targach „Dni FIT&BEAUTY”

4.2. W przypadku rezygnacji z udziału w targach w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia targów, Organizator może dochodzić całości kwoty należnej za uczestnictwo w targach.

4.3. Wystawca, który zrezygnuje z udziału w targach w sposób określony w pkt. 4.2. jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty, wynikającej ze złożonych zamówień oraz wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z jego zgłoszeniem, a następnie rezygnacją z uczestnictwa w targach.

4.4. Rezygnację z udziału w targach Wystawca składa na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym o zakwalifikowaniu rezygnacji jako wynikającej z punktu 4.1 lub 4.2 Regulaminu decyduje data stempla pocztowego lub złożenia pisma w siedzibie Organizatora.

5. Odstąpienie od uczestnictwa w targach

5.1. Przez odstąpienie od uczestnictwa w targach rozumie się nieobjęcie zamówionego stoiska w określonym terminie bez uprzedniego, tj. złożonego co najmniej na dzień przed terminem objęcia stoiska zgłoszenia rezygnacji z udziału.

5.2. Wystawca, który odstąpi od uczestnictwa w targach jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty, wynikającej ze złożonych zamówień, oraz wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora w wyniku odstąpienia.

6. Projekt i zabudowa powierzchni wystawowej, stoisko

6.1. Organizator zapewnia dostarczenia powierzchni oraz stołów wymaganych do przygotowania standardowego oraz indywidualnego projektu zabudowy/ustawienia stoiska. Wszelkie zmiany stoiska/jego powiększenie lub przeniesienie w inne miejsce, dokonywane po jego zrealizowaniu zgodnym z zamówieniem, wymagają dodatkowej opłaty.

6.2. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez swojego realizatora zabudowy przepisów p.poż. i BHP obowiązujących na terenie targów oraz za szkody wyrządzone Organizatorowi, miejscu goszczącemu targi lub innym uczestnikom przez firmy realizujące zabudowę oraz przez własnych pracowników.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska, która wynika z projektu zabudowy na danej imprezie.

6.4. Zabrania się umieszczania na ścianach stoiska eksponatów lub materiałów reklamowych za pomocą techniki, która powoduje trwałe uszkodzenie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę dodatkowymi kosztami.

6.5. Naprawa uszkodzeń lub zmiana wystroju stoiska może być dokonywana tylko w godzinach, w których wystawa jest nieczynna dla zwiedzających.

6.6. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do zagospodarowania zewnętrznych powierzchni miejsca goszczącego targi.

6.7. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy. Podnajem lub przekazanie do korzystania z innych tytułów lub bezumownie przekazanie stoiska przez Wystawcę innemu Wystawcy lub osobie trzeciej może nastąpić tylko za pisemną zgodą Organizatora. W takich przypadkach Organizator ma prawo zażądać dodatkowej opłaty w wysokości 25 proc. kosztów zamówionego stoiska. Wystawca odpowiada za działanie i zaniechanie podnajemcy lub korzystającego na innej podstawie lub bez podstawy prawnej jak za własne.

7. Eksponaty

7.1. Wystawca ma obowiązek oznakowania własnych eksponatów

7.2. Eksponaty nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych, a pokazy sprzętu nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się uczestników i publiczności ani naruszać ich spokoju.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia na zainstalowanie eksponatów, które uzna za niebezpieczne dla odwiedzających, zagrażające ich zdrowiu, bezpieczeństwu lub uciążliwe.

7.4. Umieszczenie na wystawie eksponatów wymagających specjalnych zabezpieczeń lub konieczności spełnienia specjalnych technicznych warunków może się odbyć tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Targów.

8. Katalog, reklama, imprezy towarzyszące

8.1. Każdy Wystawca otrzymuje wpis do katalogu imprezy – wpis odbywa się w dwojaki sposób: na stronie internetowej targów oraz w tradycyjnym drukowanym katalogu.

8.2. Podczas wystawy prezentacje, działania reklamowe lub programy rozrywkowe mogą odbywać się za wcześniejszą zgodą Organizatora. Nie mogą one w jakikolwiek sposób przeszkadzać innym Wystawcom ani zakłócać ogólnego porządku targów.

8.3. Bez zgody zainteresowanych zabrania się fotografowania i filmowania cudzych eksponatów prezentowanych na stoisku.

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk oraz do wykorzystania tych materiałów do własnych celów bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Wystawców lub osób trzecich.

9. Organizacja targów i przepisy porządkowe

9.1. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów budowlanych i ppoż. obowiązujących na terenie targów.

9.2 Wystawca ma obowiązek udostępnić komisji przeciwpożarowej wszelkie pomieszczenia na terenie swojego stoiska, celem sprawdzenia zabezpieczeń przeciwpożarowych.

9.3. Wystawca zobowiązany jest do objęcia swojego stoiska w czasie przeznaczonym przez Organizatora na przygotowanie ekspozycji, nie wcześniej niż 24 godziny przed otwarciem targów, nie później niż na 1 godzinę przed otwarciem targów. Niezastosowanie się do tego wymogu może być traktowane jako odstąpienie od uczestnictwa w targach.

9.4. W okresie przygotowania i likwidacji imprezy tereny targowe są dostępne dla Wystawców w godzinach podanych przez Organizatora.

9.5. W czasie trwania targów Wystawca obowiązany jest do noszenia identyfikatora otrzymanego od Organizatora.

9.6. W godzinach otwarcia imprezy stoiska winny być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatora.

9.7. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia ze stoiska i terenu pustych opakowań przed rozpoczęciem targów.

9.8. Sprzątanie stoiska – jeśli nie jest zlecone Organizatorowi – nie powinno kolidować z godzinami otwarcia ekspozycji.

9.9. Wystawca zobowiązuje się do niepodłączania innych niż zgłoszone urządzeń zasilanych elektrycznie. W przypadku niestosowania się do tego zastrzeżenia Wystawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z naprawą uszkodzeń zasilania elektrycznego oraz zapłatą odszkodowań.

10. Bezpieczeństwo – ubezpieczenie

10.1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów znajdujących się na terenach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy.

10.2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem do pomieszczeń wystawienniczych lub miejsc składowych, za szkody wyrządzone z winy Wystawcy, za przerwę w dostawie prądu lub wody oraz za szkody spowodowane siłą wyższą jak pożar, uderzenie pioruna, huragan, powódź, grad, deszcz. Dotyczy to również okresu po zakończeniu imprezy, w przypadku gdy eksponaty, obudowa urządzenia i inne towary pozostają na terenie targowym.

10.3. Wyłączenie odpowiedzialności nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo podjęcia przez Organizatora szczególnych środków ochrony.

10.4. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w imprezie targowej, jak również do ubezpieczenia eksponatów. Zaświadczenie o dokonaniu wymaganych ubezpieczeń winno być okazane na życzenie Organizatora.

11. Zabezpieczenie terenu

11.1. Tereny targowe zabezpieczone są przez służby Organizatora lub właścicieli terenów wystawowych.

11.2. W godzinach otwarcia ekspozycji Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt eksponatów, urządzeń i sprzętu przed ewentualnymi szkodami.

11.3 Do bezpłatnego wstępu na targi upoważniają jedynie karta wstępu Organizatora i drukowane przez niego imienne zaproszenia.

12. Likwidacja

12.1. Niedozwolone jest demontowanie ekspozycji i usuwanie eksponatów przed oficjalnym zamknięciem targów.

12.2. Wystawca zobowiązany jest zdemontować ekspozycję, usunąć eksponaty oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą do pierwotnego stanu, najpóźniej do dnia wyznaczonego przez Organizatora.

12.3. Opuszczenie przez Wystawcę stoiska i targów jest możliwe tylko po okazaniu stosownego dokumentu zdania stoiska. Dokument zdania stoiska podpisuje Organizator.

12.4. W przypadku nieopróżnienia powierzchni wystawienniczej w terminie określonym przez Organizatora, przysługuje Organizatorowi prawo przemieszczenia w inne miejsce pozostawionych towarów i eksponatów na koszt i ryzyko Wystawcy, nawet jeśli nie odpowiadałoby to wymogom niezbędnym dla właściwości eksponatów.

12.5. Pozostawione bez akceptacji Organizatora elementy ekspozycji i inne urządzenia nieusunięte przez Wystawcę w okresie likwidacyjnym uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora.

13. Reklamacje i roszczenia

13.1. Wszelkie reklamacje i roszczenia wynikające z udziału w targach winny być zgłaszane w formie pisemnej w terminie do trzech dni od daty zakończenia imprezy targowej. Po upływie tego terminu żadne reklamacje i roszczenia nie będą uwzględniane.

13.2. Wszelkie porozumienia pomiędzy Wystawcami i Organizatorem oraz wszelkie decyzje z nich wynikające, jak i oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Wystawcy biorący udział w targach organizowanych przez Organizatora zobowiązani są do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów obowiązujących w obiekcie, w którym odbywają się targi. Wystawcy nieprzestrzegający niniejszych warunków ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora lub osoby trzecie.

14.2. W przypadku okoliczności od niego niezależnych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia lub częściowego zamknięcia imprezy.

14.3. W przypadkach określonych w pkt. 14.2, z wyjątkiem odwołania imprezy, Wystawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania lub redukcji opłat za uczestnictwo w imprezie.

14.4. W przypadku odwołania imprezy Wystawcy przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez odsetek.

14.5. Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu udziału w targach organizowanych przez Organizatora oraz robót, dostaw i usług zlecanych Organizatorowi przez Wystawców poddaje się orzecznictwu Sądu Organizatora.

14.6. Przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu następuje z chwilą złożenia przez Wystawcę zgłoszenia/zamówienia udziału w targach.

 

 

 

Regulamin Konkursu
Miss FIT Polski 2016
Mister FIT Polski 2016

 

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Miss Polski jest Grupa Medialna Lifestyle (Lifestyle Coach Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie zwana dalej GM Lifestyle.

2.

Z organizatorem konkursu mogą współpracować osoby prawne i fizyczne, które zawrą stosowne umowy z GM Lifestyle, bądź też zostaną zaproszone do współpracy. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy pisemnej.

3.

Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego Targów Dni FIT&Beauty, podczas których odbędzie się konkurs zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.

4.

Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki i kandydaci wyłonieni z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczeni do dalszych etapów konkursu.

5.

Laureatki i laureaci konkursu finałowego muszą posiadać obywatelstwo polskie, przez rok od daty wyboru, pod rygorem pozbawienia tytułu oraz wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez organizatora na przygotowania laureatki i laureata do konkursu.

6.

Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki i uczestników konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka i uczestnik po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.

 

II.

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

1.

Ogólnopolski konkurs Miss FIT Polski i Mister FIT Polski ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek i kandydatów, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.

2.

W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki i laureaci, którzy otrzymają następujące tytuły:

MISS FIT POLSKI

MISTER FIT POLSKI

1 WICEMISS, 2 WICEMISS

1 WICEMISTER, 2 WICEMISTER

MISS FIT PUBLICZNOŚCI

MISTER FIT PUBLICZNOŚCI

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród

nieregulaminowych będzie większa niż ilość tytułów głównych.

 

III.

PRZEBIEG KONKURSU

1.

Kwalifikacje prowadzone będą przez organizatora poprzez sieć internetową.

Kwalifikacje do eliminacji będą polegały na:

– przesłaniu na podany przez organizatora adres e-mail zdjęcia konkursowego kandydata bądź kandydatki nie obciążonego prawami osób trzecich oraz zgodą na jego publikację,

– przesłaniu danych osobowych kandydata bądź kandydatki oraz woli wystartowania w konkursie, przy czym przesłanie zdjęcia traktowane jest jako wyrażenie woli wystartowania w konkursie,

– przesłaniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku kandydata bądź kandydatki na potrzeby konkursu, przy czym przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

O kwalifikacjach do eliminacji, które odbędą się za pośrednictwem głosowania internetowego, zdecyduje Jury powołane przez Organizatora.

Do eliminacji może zakwalifikować się dowolna liczba uczestniczek i uczestników.

2.

Kwalifikowanie uczestniczek i uczestników z eliminacji do konkursu głównego, który odbędzie się podczas wydarzenia Dni FIT&Beauty w Krakowie 14 i 15 maja 2016 roku odbywa się w wyniku głosowania jury (jury decyduje o przyznaniu minimum 5 osobom w kategorii MISS FIT i 5 osobom w kategorii MISTER FIT możliwości wystartowania w konkursie głównym) oraz w wyniku głosowania internetowego (publiczność biorąca udział w głosowaniu internetowym decyduje ilością głosów o przyznaniu minimum 6 osobom w kategorii MISS FIT i 6 osobom w kategorii MISTER FIT możliwości wystartowania w konkursie głównym).

Organizator może zmienić regulamin dotyczący ilości finalistów oraz terminów poszczególnych etapów konkursu w trakcie trwania konkursu, o ile uzna taką zmianę za zasadną i korzystną dla przebiegu konkursu.

3.

Kwalifikacje do eliminacji oraz do konkursu głównego muszą zakończyć się do dnia 30 kwietnia 2016 roku lub do daty wskazanej przez Jury, nie później jednak niż przed 6 maja 2016 roku.

Do kwalifikacji może przystąpić dowolna ilość kandydatek i kandydatów.

Liczbę uczestniczek i uczestników konkursu głównego ustala się na minimum 10, maksimum 15 w kategorii MISS FIT oraz MISTER FIT.

4.

Kandydatki i kandydaci zakwalifikowani do konkursu głównego koszty dojazdu pokrywają osobiście. Koszty noclegu oraz przygotowania do wystąpienia na scenie podczas konkursu głównego pokrywa Organizator.

5.

Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatki i laureatów konkursu głównego, który odbędzie się podczas wydarzenia Dni FIT&Beauty w Krakowie 14 i 15 maja 2016 roku.

 

JURY

1.

Wyboru kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie głównym na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dokonuje Jury.

2.

Skład Jury ustala Organizator konkursu.

3.

Udział w pracach Jury jest honorowy.

4.

W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury.

5.

Podczas finału Jury musi przedstawić swój werdykt w ściśle określonym i wyznaczonym czasie trwania finału.

6.

Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.

7.

W przypadku nie uzgodnienia werdyktu przez Jury w wyznaczonym czasie, do podania i ogłoszenia wyników finału konkursu upoważniony jest Przewodniczący Jury.

 

V.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1.

Kandydatka i kandydat zgłaszający się do konkursu Miss FIT Polski 2016 I Mister FIT Polski 2016 musi spełniać następujące warunki:

1.

Posiadać obywatelstwo polskie.

2.

Mieć ukończone 18 lat.

3.

Wszyscy zakwalifikowani do finału: kandydatki i kandydaci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz przestrzegania umowy zawartej z Organizatorem.

4.

Kandydatki i kandydaci pokrywają następujące koszty uczestnictwa w konkursie, o ile organizator nie postanowi inaczej:

– koszty podróży,

– koszty wyżywienia.

5.

Organizator gwarantuje uczestniczkom i uczestnikom finału:

– zakwaterowanie,

– przygotowanie do wystąpienia na scenie,

– specjalistów potrzebnych do przygotowania prezentacji na scenie.

 

NAGRODY

1.

Miss FIT Polski: korona, szarfa tytułowa oraz nagroda pieniężna w wysokości 5 tysięcy złotych.

2.

Mister FIT Polski: szarfa tytułowa oraz nagroda pieniężna w wysokości 5 tysięcy złotych.

3.

1, 2 Wicemiss FIT Polski oraz 1, 2 Wicemister FIT Polski: szarfy tytułowe

4.

Inne tytuły komplementarne – szarfa tytułowa

5.

Wypłata nagrody pieniężnej dla MISS FIT Polski oraz MISTERA FIT Polski nastąpi nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 6 miesięcy po Gali Finałowej konkursu, która odbędzie się podczas wydarzenia Dni FIT&Beauty w Krakowie 14 i 15 maja 2016 roku.

 

VII.

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i laureatom na zasadach uzgodnionych przez Organizatora z fundatorami nagród.

 

 

Pobierz jako PDF